Privacybeleid

Neem contact op met

BOLLY (hierna “bolly” of “wij”)
Broeckstraat 146
1070 Anderlecht
E-mail: info@bollysport.com

1. Privacybeleid

Elke persoon (hierna te noemen de “Gebruiker” of “U”) die onze verschillende aan de bolly diensten gekoppelde websites (hierna te noemen de “Site”) bezoekt en/of gebruikt, maakt een aantal persoonsgegevens bekend. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen u direct of indirect als natuurlijke persoon te identificeren.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Verordening” of “GDPR”).

Door de site of onze diensten te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij/zij dit privacybeleid heeft gelezen en uitdrukkelijk instemt met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit document beschreven.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid.

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. De verantwoordelijke voor de verwerking

bolly is de verantwoordelijke voor de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld en wat het doel en de middelen van de verwerking zijn.

2.2. De onderaannemer(s)

bolly is vrij om gebruik te maken van onderaannemers. De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt op verzoek en voor rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en handelt steeds in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

bolly maakt gebruik van de volgende categorieën onderaannemers: hostingbedrijven, CRM, sociale netwerken (Facebook voor reclame), Google Agenda, computeronderhoud, software voor wachtwoordbeheer.

3. Grondslag voor de verwerkte gegevens

Overeenkomstig de Privacywet en de RGPD verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

Op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of de contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voor het gebruik van onze Site en de levering van onze diensten en/of producten.

Op basis van onze wettelijke verplichtingen voor alle aangelegenheden in verband met het beheer van de contractuele relatie, met inbegrip van de facturering.

Op basis van ons legitieme belang bij het versturen van informatie en nieuwsbrieven aan onze klanten.

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van reclameaanbiedingen (direct marketing).

4. Verzamelen van uw persoonlijke gegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door bolly nagestreefde doeleinden te bereiken. De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden hieronder opgesomd:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, identificatiegegevens, BTW-nummer, foto’s)

Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)

Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit)

bolly kan op verschillende manieren aan persoonsgegevens komen:

Wanneer u zich registreert en onze site en/of diensten gebruikt;

Door het invullen van vragenlijsten (bijvoorbeeld wanneer u ons feedback geeft of wanneer u gebruik maakt van onze ondersteuningsfunctie);

Via sociale netwerken (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt op Facebook);

Bij het verbinden van apparaten of diensten van derden met bolly (alleen wanneer u daar expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven), bijvoorbeeld: Google Calendar bij het maken van afspraken via de bolly website;

Door cookies in te stellen (zie ons cookiebeleid).

Daarnaast gebruiken wij cookies om de gebruiker te herkennen en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om de technische keuzes van de gebruiker te onthouden (bv. taal of “favorieten”) en om eventuele fouten op de site op te sporen en te corrigeren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, zie ons cookiebeleid.

5. Nagestreefde doelstellingen

bolly verzamelt uw persoonsgegevens om u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook essentieel voor de goede werking van de Site en de levering van onze diensten. Bij ontbrekende, foutieve of onvolledige gegevens behoudt bolly zich het recht voor bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren.

bolly verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

Controleer de professionele kwaliteiten van clubs en coaches;

Klantenbeheer: klantenadministratie, facturatie, kredietbewaking, klachtenbewaking en nieuwsbrieven;

U kunt een afspraak maken met een van onze partneraanbieders via Google Calendar;
Beheer van geschillen ;
Bescherming tegen fraude en misdaad ;
Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. In dat geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

Wanneer u onze site bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. Door de site te bezoeken stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

6. Ontvangst van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor interne doeleinden. Bolly behoudt zich echter het recht voor om uw persoonsgegevens te verkopen, door te geven of te communiceren aan derden. Door onze site of diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze mogelijke overdracht van gegevens.

De gegevens worden opgeslagen op de servers van bolly in Brussel, België en kunnen alleen worden gelezen door bolly en/of haar medewerkers die in het bezit zijn van de juiste sleutel.

Sommige van uw gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden ook naar Google gestuurd, via de Google Agenda-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u in staat te stellen snel afspraken te maken met onze partners.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel of als u uw recht op verwijdering geldig hebt uitgeoefend.

8. Uw rechten

8.1. Garantie van een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt overeenkomstig de in punt 5 genoemde legitieme doeleinden. De gegevens worden op passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden waarvoor zij zijn bestemd, te verwezenlijken.

8.2. Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, welke categorieën gegevens het betreft, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de gegevensbewaring te bepalen en welke rechten u op uw gegevens kunt uitoefenen.

8.3. Recht op correctie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Hetzij rechtstreeks door de gebruiker op zijn gebruikersprofiel, hetzij door een schriftelijk verzoek aan ………

8.4. Recht op wissen (of “recht om vergeten te worden”)

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;

U heeft uw recht op bezwaar geldig uitgeoefend;

Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die bolly nodig heeft om na te gaan of u uw recht op verwijdering geldig kunt uitoefenen.

8.6. Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, profilering of voor de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking. bolly zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij het dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere aanbieder worden doorgegeven, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden.

9. Veiligheidsmaatregelen

Overeenkomstig de Privacywet en de RGPD verbindt bolly zich ertoe technische en organisatorische maatregelen (hierna “beveiligingsmaatregelen”) te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, fraude, ongeoorloofde verspreiding of toegang, of tegen enige andere vorm van verwerking of onrechtmatig gebruik.

Deze beveiligingsmaatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat is afgestemd op het risico dat de verwerking met zich meebrengt. Bij het bepalen van de passende beveiligingsmaatregelen houdt bolly rekening met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

bolly tracht alle redelijke inspanningen te leveren om na te gaan of zijn verwerkingssystemen en -diensten voldoen aan de eisen van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en constante veerkracht, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten.

10. Kennisgeving van een datalek

In overeenstemming met de Privacywet en de RGPD zal bolly de gebruiker zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming, op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Deze kennisgeving gaat vergezeld van alle nuttige documentatie waarmee de gebruiker zo nodig de gegevensbeschermingsautoriteit en/of de betrokken personen in kennis kan stellen van de inbreuk. bolly moet de gebruiker de volgende informatie verstrekken: de aard van de inbreuk op de gegevens, de categorieën en bij benadering het aantal getroffen personen, de categorieën en bij benadering het aantal getroffen persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de gegevens, en de maatregelen die zijn genomen om de inbreuk op de gegevens ongedaan te maken of de negatieve gevolgen ervan te beperken.

bolly stelt de toezichthoudende autoriteit zo spoedig mogelijk en zo mogelijk niet later dan 72 uur nadat de inbreuk is vastgesteld, namens en voor rekening van de gebruiker in kennis van de gegevensinbreuk, tenzij de betrokken inbreuk waarschijnlijk geen risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inhoudt.

bolly meldt de schending van gegevens namens en voor rekening van de gebruiker zo spoedig mogelijk aan de betrokken personen, wanneer deze schending waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de fysieke personen inhoudt.

Het besluit om de gegevensbeschermingsautoriteit en/of de betrokken personen al dan niet in kennis te stellen van een datalek valt onder de verantwoordelijkheid van bolly.

11. Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijk verzoek en een bewijs van identiteit sturen, per aangetekende post naar BOLLY, Broeckstraat 146, 1070 Anderlecht of per e-mail naar info@bollysport.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek reageren.

12. Het indienen van een klacht

Als u niet tevreden bent over de manier waarop bolly uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

Cookiebeleid

1. Definitie van een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de website zelf (“interne cookies”) of door partners van de website (“cookies van derden”). De cookie herkent uw apparaat wanneer u terugkeert naar de site met een uniek identificatienummer en verzamelt informatie over uw navigatie.

2. Doel en gebruik van cookies

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u uitdrukkelijk het gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat u echter vrij om te allen tijde cookies te verwijderen of te beperken door uw browserinstellingen te wijzigen (zie “Cookiebeheer”).

Het uitschakelen van cookies kan de werking van de website beïnvloeden. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet beschikbaar zijn. Als u besluit cookies uit te schakelen, kunnen wij u geen soepel en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

3. Soorten gebruikte cookies

Wij onderscheiden verschillende soorten cookies, afhankelijk van het doel:

Essentiële koekjes:

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden op uw computer geplaatst als reactie op sommige van uw handelingen, zoals uw privacy-instellingen, het inloggen op onze website of het indienen van een formulier.

Niet-essentiële cookies :

Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van onze website, maar stellen ons in staat u een verbeterde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

Functionele cookies :

Met deze cookies kunnen wij u toegang geven tot meer functies en uw gebruikerservaring personaliseren.

Analytische cookies :

Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en verkeer op onze website te volgen om de prestaties ervan te meten en te verbeteren. Dankzij deze cookies weten we welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de site bewegen.

Advertising cookies :

Deze cookies worden door onze reclamepartners op onze website geplaatst. De verzamelde informatie kan door deze partners worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen en u gerichte advertenties op andere websites te tonen.

Wij gebruiken onze eigen cookies, maar ook cookies van zakelijke partners en aanbieders van gerichte reclame. Hieronder staan de cookies die op uw harde schijf kunnen worden geïnstalleerd wanneer u de verschillende webplatforms van bolly bezoekt:

Naam Type Duur

Cookie Toestemming Functioneel 1 jaar

Analytisch _ga 2 jaar

Functioneel 24h

4. Beheer van cookies

Om cookies in of uit te schakelen, moet u de instellingen van uw browser wijzigen (via het tabblad “voorkeuren” of “opties”). U kunt ook de “help”-tab van uw browser raadplegen.

5. Bescherming van persoonsgegevens – RGPD

Zie voor meer informatie ons privacybeleid.

6. Contact

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per e-mail op info@bollysport.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

De gebruiksvoorwaarden van bolly is een overeenkomst tussen bolly (“bolly”, hierna te noemen “bolly”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) en de gebruiker.

bolly is een online platform (hierna het “Platform”) dat sportclubs en coaches verbindt met gebruikers. De diensten van Bolly hebben tot doel sportclubs of trainers in contact te brengen met gebruikers die op zoek zijn naar een sport en/of een club in de buurt van de postcode die zij kunnen aangeven.

1.1 Definitie en toepassing

De verschillende websites met betrekking tot bolly producten en diensten (hierna de “site”) en aanverwante diensten worden aangeboden door :

BOLLY (hierna, “Bolly” en “Wij”)

Adres:
Broeckstraat 146
1070 Anderlecht
België

Voor de toepassing van deze voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

“Consument”: elke klant (natuurlijke persoon) die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn commerciële of beroepsactiviteit;

“Klant”: Elke natuurlijke of rechtspersoon (B2C of B2B) die een contractuele relatie aangaat met bolly, ongeacht de aard van de contractuele relatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, consumenten en professionele klanten. Hierna ook aangeduid als “U”;

“Diensten” verwijst naar het platform en alle andere diensten of producten die bolly op of via de site aanbiedt;

“Website” verwijst naar de bolly website op https://www.bollysport.com, alle sub-pagina’s en sub-domeinen en alle inhoud, diensten en producten beschikbaar via de site;

“Gebruiker”, “U” of “Uw” betekent de persoon, het bedrijf of de organisatie die de Site heeft bezocht of gebruikt.

Een gebruiker kan een club, een trainer, een sporter of geen van de drie zijn;

bolly behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van de website. Wij raden u aan onze algemene voorwaarden regelmatig te lezen en te raadplegen.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij door ons vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Door op de website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, op enigerlei wijze te raadplegen en/of te gebruiken, zich in te schrijven via een op de website beschikbaar formulier, lid te worden, zich in te schrijven of een contract met ons aan te gaan, verklaart de gebruiker zich formeel, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud akkoord met deze voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Onze offertes vermelden nauwkeurig het hoofddoel van onze diensten en hun prijs.

Artikel 2. Intellectueel eigendom

Het gebruik van onze Site en de inhoud ervan geeft u geen enkel intellectueel eigendomsrecht daarop, inclusief de software van bolly en eventuele codes. Intellectuele eigendomsrechten” betekent auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerkrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten en andere materiële rechten op de inhoud van de site. Alle inhoud, inclusief handelsmerken van derden, ontwerpen en intellectuele eigendomsrechten die op de website worden aangehaald of getoond, worden beschermd door intellectuele eigendoms- en nationale wetten en andere internationale verdragsbepalingen. U mag inhoud gebruiken die uitdrukkelijk is goedgekeurd door bolly en/of haar externe licentiegevers. Elke reproductie of herdistributie van de hierboven vermelde inhoud is verboden en kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren en gebruiken van de bovengenoemde items naar een andere server, locatie of ondersteunende publicatie, reproductie of distributie strikt verboden. U mag echter één kopie maken om de inhoud te bekijken voor persoonlijk gebruik.

Naast de bovenvermelde intellectuele eigendomsrechten wordt “inhoud” gedefinieerd als alle grafieken, foto’s, inclusief alle beelden, geluid, muziek, video, audio of tekst op de website. bolly tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist en volledig is. bolly kan niet beloven dat de inhoud altijd accuraat en foutloos is. bolly kan niet beloven dat de functionele aspecten van de website of de inhoud vrij zullen zijn van fouten, of dat de inhoud of de server die deze ter beschikking stelt vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Wij adviseren internetgebruikers altijd te zorgen voor actuele antivirussoftware.

De persoonlijke meningen van clubs en coaches, die wij vermelden op de bolly website, of enige andere derde partij waarmee wij verbonden zijn, komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van bolly en wij dragen geen verantwoordelijkheid voor deze meningen in de media.

Artikel 3. Marketing

3.1. Om uw club en diensten te promoten, gaat u ermee akkoord dat wij uw naam, logo, club- en dienstinformatie en andere intellectuele eigendom mogen gebruiken voor marketingdoeleinden tijdens en na de termijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op of via de site of een website van derden of een sociaal netwerk zoals Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.

Meer specifiek kunnen we:

(a) tenzij u ons anders vertelt, zoekmachineoptimalisatie en marketing uitvoeren om uw club en diensten op het platform te promoten met behulp van uw merk of andere trefwoorden die verband houden met uw club en diensten, en uw merk of logo weergeven in zoekresultaten (inclusief online kaarten) of door links naar het platform toe te voegen in de resultaten van zoekmachines voor uw merk;

(b) het creëren, registreren en promoten van de website van uw club of dienst met uw merk, inhoud en logo;

(c) uw club website of diensten, of andere online activa die door u worden beheerd (zoals Google My Business pagina’s) koppelen aan het Platform zodat klanten rechtstreeks contact met u kunnen opnemen;

(d) uw club of diensten opnemen in promotionele activiteiten via meerdere marketingkanalen (fysiek en digitaal), met inbegrip van gelieerde platforms (van derden), en uw goedgekeurde logo en club- of dienstinformatie in deze activiteiten gebruiken;

(e) u diverse marketingmaterialen en richtlijnen verstrekken over hoe u deze materialen kunt gebruiken om uw bedrijf en uw partnerschap met ons te promoten.

Van tijd tot tijd kunnen wij u direct marketingberichten sturen over onze producten of diensten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze marketing door u af te melden voor de e-mail.

Artikel 4. Sites van derden

De site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. bolly is niet verantwoordelijk voor de inhoud of toegankelijkheid van deze websites. Het gebruik van of het vertrouwen op deze websites is op eigen risico van de gebruiker. bolly draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, direct of indirect, voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke externe sites, inclusief (maar niet beperkt tot) advertenties, producten of andere materialen of diensten beschikbaar op of vanaf dergelijke externe sites of bronnen, noch voor schade, verlies of inbreuk veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten beschikbaar op dergelijke externe sites of bronnen.

Artikel 5. Bericht

We kunnen beoordelingen en opmerkingen (“Beoordelingen”) van klanten over uw club en diensten op het platform plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Opmerkingen die over u worden gemaakt en zullen Opmerkingen alleen verwijderen of bewerken als ze naar onze mening onredelijk lasterlijk of anderszins verwerpelijk zijn. Wij zullen dit alleen doen in overeenstemming met de geldende wetgeving. U zult geen misleidende, bedrieglijke, frauduleuze of met onze gepubliceerde commentaarrichtlijnen strijdige opmerkingen over uw eigen club plaatsen, laten plaatsen of een andere partij toestaan deze te plaatsen.

Artikel 6. Rangschikkingsparameters

6.1 Afstand

Afstand is de belangrijkste rangschikkingsfactor. Bij bolly geven we voorrang aan de clubs en trainers die het dichtst bij de postcode van de gebruiker liggen. Aangezien een postcode niet precies is, is het mogelijk dat een andere club of trainer zich op gelijke afstand van uw club of uzelf bevindt. In dat geval wordt de rangschikking gebaseerd op de alfabetische volgorde van de club zoals die op de website van de federatie staat of op de naam van de coach, te beginnen met de voornaam en vervolgens de achternaam.

Artikel 7. Registratie op het platform

7.1 U kunt zich op het platform registreren door een ingevuld en ondertekend registratieformulier in te dienen, inclusief alle gespecificeerde documenten en KYC-informatie. Elk contract voor de levering van diensten is gesloten wanneer bolly de ontvangst bevestigt en de relatieve informatie over de klant en de inschrijving van de club of trainer aanvaardt.

U gaat ermee akkoord ons ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw geldige e-mailadres, zoals gevraagd in het registratieformulier.

Als u inhoud verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, of als bolly redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, heeft bolly het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de diensten te weigeren. U stemt er ook mee in geen account aan te maken met een valse identiteit of informatie, of namens iemand anders dan uzelf. U stemt ermee in dat u niet meer dan één account zult hebben. U stemt ermee in geen account aan te maken of de diensten te gebruiken als u eerder door bolly bent verwijderd of als u eerder bent verbannen van de diensten.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden.

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie in uw account, inclusief uw wachtwoord en gebruikersnaam op bolly, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of uw club- of coachprofiel, totdat u uw account sluit of bewijst dat de veiligheid van uw account niet in gevaar is gebracht door uw handelingen. Om uw account te sluiten, kunt u een e-mail sturen naar info@bollysport.com.

Waar mogelijk kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in onderdelen van de clubinformatie of diensten. Wij verplichten ons niet tot verificatie en zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van de verstrekte informatie over de club of dienst of aangebrachte wijzigingen en u blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor alle verstrekte informatie of aangebrachte wijzigingen en de volledigheid van de informatie.

U gaat ermee akkoord bolly onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. bolly kan de profielen van de club en de trainer controleren om te bevestigen dat de inhoud van zijn profiel voldoet aan de minimumeisen die bolly stelt aan een club of trainer. Ook Bolly behoudt zich het recht voor om elke duidelijke spelling of opmaak fout te corrigeren, alsmede om de tekst te wijzigen in een van uw publicaties of een ander verzoek om een homogeniteit te houden op de site.

7.2 Wij kunnen een aanvraag van een Club of Coach naar eigen goeddunken weigeren.

7.3 Door u te registreren op het platform, garandeert u dat u niet failliet of insolvent bent, niet onderworpen bent aan een reorganisatieprocedure, niet onderworpen bent aan een uitstel van betaling procedure. en dat u niet wordt onderzocht of vervolgd door enige autoriteit;

7.4 Zodra een registratie is geaccepteerd en volledig verwerkt, geven wij u toegang tot de account van de club of coach. Wij publiceren voor u relevante informatie op het clubportaal, bijvoorbeeld gecreëerde publicaties, vacatures, transferaanvragen en stages die na onze goedkeuring worden gepubliceerd.

Artikel 8. Verantwoordelijkheid

8.1 De klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie, afbeeldingen, geluiden, enz. die hij op zijn website publiceert.

8.2 bolly is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wat een gebruiker zou kunnen plaatsen als inhoud betreffende een individu of een club. Bolly is niet verantwoordelijk voor enige geplaatste gebruikersinhoud, gedownload, opgeslagen of verzonden via onze diensten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor contracten, contractuele verplichtingen of andere verplichtingen die wettelijk of van rechtswege kunnen ontstaan als gevolg van de arbeids- of zakenrelatie tussen club en gebruiker.

bolly is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker lijdt in het kader van het gebruik van de website en/of de hem ter beschikking gestelde inhoud.

8.3 Eventuele klachten over onze diensten moeten binnen acht dagen na afloop schriftelijk bij ons worden ingediend. Na deze periode kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld.

8.4 Wij zijn niet verplicht om inhoud die op of via de Diensten is geplaatst te beoordelen, te screenen, te bewerken, te controleren of te verwijderen, hoewel wij ons het absolute recht voorbehouden om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud te verwijderen, te screenen of te bewerken zonder kennisgeving aan u of een relevante partij.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de website

De site kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van bolly, zonder dat de verantwoordelijkheid van deze laatste kan worden gezocht.

Bovendien kan bolly te allen tijde de Site geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden of wijzigingen ten gunste van de gebruiker uit te voeren, zonder dat dit haar verantwoordelijkheid in het gedrang brengt.

Artikel 10. Betaling

10.1 Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Anders zijn ze contant betaalbaar.

10.2 Elk verschuldigd bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een rente op van één procent (1%) per maand vertraging vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling.

10.3 Bovendien wordt elk verschuldigd bedrag dat niet op de vervaldag van de factuur is betaald, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftien procent (15%) van het totale factuurbedrag, met een minimum van 150 euro. Deze vergoeding brengt onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de wettelijke rente op.

10.4 In geval van gedeeltelijke betaling wordt deze betaling eerst in mindering gebracht op de eventueel nog te vorderen som of rente en pas daarna op de verschuldigde hoofdsom overeenkomstig artikel 1254 en 1255 van het Burgerlijk Wetboek.

10.5 bolly behoudt zich te allen tijde het recht voor haar prijzen, provisies en andere kosten te wijzigen (inclusief het in rekening brengen van kosten voor diensten die momenteel gratis worden geleverd) en de voor diensten beschikbare facturerings- en betalingsmethoden te wijzigen, hetzij onmiddellijk na publicatie op de site, hetzij per e-mail.

Artikel 11. Duur, beëindiging en andere maatregelen

De Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht voor een periode van 30 dagen, na afloop waarvan zij automatisch geacht worden te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, totdat u of bolly deze Gebruiksvoorwaarden beëindigt zoals hieronder beschreven.

U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Uiteindelijk verliest u het recht op toegang tot of gebruik van de diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte opzegging van uw account. U kunt uw account te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen naar info@bollysport.com met vermelding van de reden van opzegging en de naam van de club of uw naam.

bolly heeft, naar eigen goeddunken, het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de diensten, of elke andere bolly dienst, te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving.

bolly behoudt zich het recht voor om iedereen, om welke reden dan ook, op elk moment de toegang tot de diensten te weigeren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat bolly niet aansprakelijk is voor opschorting of beëindiging.

Artikel 12. Geschillen

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling alvorens enige andere methode van geschillenbeslechting toe te passen.

Derhalve wijzen de partijen in onderling overleg een door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://www.cfm-fbc.be/fr) erkende bemiddelaar aan of geven zij een derde opdracht de aanwijzing te verrichten.

Zodra de bemiddelaar is aangewezen, bepalen de partijen met de hulp van de bemiddelaar onderling hoe de bemiddeling zal worden georganiseerd en hoe lang zij zal duren.

Elke partij kan de bemiddeling te allen tijde zonder vooroordelen beëindigen.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zelfs in geval van een beroep op garantie of meerdere verweerders. Wij behouden ons echter het recht voor de verdachte(n) te dagvaarden voor de plaatselijke rechtbank. Geen enkele wijze van betaling of uitvoering kan deze uitdrukkelijke exclusieve bevoegdheidsclausule vernieuwen of daarvan afwijken. Alleen het Belgische recht is van toepassing.